ข่าวประชาสัมพันธ์  
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 ราย ดังนี้
  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนใหม่ จำนวน 2 คน ดังนี้
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดี 2 ท่าน
  
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561)
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับเตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
  
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 (วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)
  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 26-3/2560 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560เวลา 09.00 น.
  
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(กบ) ครั้งที่ 1/2561 ( วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561)
  
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2560 ( วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :