ข่าวประชาสัมพันธ์  
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 ราย ดังนี้
  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนใหม่ จำนวน 2 คน ดังนี้
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560(วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560)
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับเตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
  
ประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดพิเศษ (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560)
  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 21-4/2559 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.
  
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(กบ) ครั้งที่ 5/2560 ( วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560)
  
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ( วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560)
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :