ข่าวประชาสัมพันธ์  
  
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562)
  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 (วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562)
  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
  
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 (วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562)
  
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มงคล เทพรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมสภามหวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 (วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562)
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมสภามหวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 (วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562)
  
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  
ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
  
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง ที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดี 2 ท่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :