ข่าวประชาสัมพันธ์  
  
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  
ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
  
หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ ที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดี 2 ท่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :