ข่าวประชาสัมพันธ์  
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (กลุ่มคณบดี)
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (กลุ่มผู้อำนวยการ)
  
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ !!
  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562)
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
  
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :