กรรมการสภาฯ ปี 2555-2558 ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
 
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชา ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปรีดี โชติช่วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.วิโชค มุกดามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.อำนวย ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ