กรรมการสภามหาวิทยาลัย ( กรรมการโดยตำแหน่ง/กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฤต นิลวานิช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย
ผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
ผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
ผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้แทนผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ทองขาว
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พันชูกลาง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์จิรภา คงเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิสิฐ เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ