กรรมการสภาฯ ปี 2559-2562 ( กรรมการโดยตำแหน่ง/กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฤต นิลวานิช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
ผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
ผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ผู้แทนผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ยางประยงค์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์จิรภา คงเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิสิฐ เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ