กรรมการสภาฯ ปี 2559-2562 ( กรรมการโดยตำแหน่ง/กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์ ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
ผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ทองขาว
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา สุขสม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์จิรภา คงเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายฉลอง อาคาสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกมลวรรณ นิลจู
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิสิฐ เหมสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ