กรรมการสภาฯ ปี 2548-2551 ( กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )
 
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
นายสุธน อ๋องคณา
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
นายสัมภาษณ์ แก้วอาภรณ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.วิชัย บุญชูดวง
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
นายบรรจง ทองสร้าง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผศ.จำแลง แสงจันทร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผศ.นิรัตน์ จรจิตร
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รศ.วรรณี ธรรมโชติ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
นายวิทยา ไกรวิมล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ภัทรวดี องค์สกุล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ชูศักดิ์ แสงมุกดา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.สมศักดิ์ แก้วพลอย
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
นายกำจร กาญจนถาวร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ภิญโญ ช่างสาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย