กรรมการสภาฯ ปี 2548-2551 ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
 
ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร จำนง
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดร.อรัญ ธรรมโน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเดชา ดีผดุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพโรจน์ รัตตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรัญ จิตตะเสโน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุทิศ ชูช่วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพร ใช้บางยาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพร พัฒโน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ