กรรมการสภาฯ ปี 2559-2562 ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )  
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการ---
ผู้ทรงคุณวุฒิ