กรรมการสภาฯ ปี 2559-2562 ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ตันสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิพนธ์ ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ