กรรมการสภาฯมหาวิทยาลัย ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
-- อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา --
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ตันสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิพนธ์ ภิญโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ