คณะกรรมการผู้บริหาร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสตูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุล โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
--อยู่ระหว่างดำเนินการ สรรหา--
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กันตภณ มะหาหมัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ (สตูล)
อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์เสรี ชะนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
รักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล
นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ