คณะกรรมการผู้บริหาร  
 
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต
อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์โอภาส อิสโม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายฉลอง อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ