คณะกรรมการผู้บริหาร
 
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต
อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสตูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุล โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กันตภณ มะหาหมัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์เสรี ชะนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์
รักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล
นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ