คณะกรรมการผู้บริหาร  
 
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต
ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วางแผนและงบประมาณ
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
อาจารย์จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต
อาจารย์ ดร.นราวดี บัวขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.นกุล โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ไพศาล คงเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
---อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์โอภาส อิสโม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายฉลอง อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล
นางวรรณญา สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ