กรรมการสภาฯ ปี 2551-2554 ( กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ลาออก 28 ก.พ.54)
นายศลใจ วิบูลกิจ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (พ้นจากตำแหน่ง 13 ธ.ค.54)
ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชบ ยอดแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.พวงเพ็ญ ศิริรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจรูญ หยูทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายฉลอง เตชะภัทรกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพร ใช้บางยาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพัฒน์ นาครัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.วิโชค มุกดามณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ บุญทอง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ลาออก 23 ธ.ค. 52)
นายนิมิตร ชัยจิระธิกุล
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ้นจากตำแหน่ง 13 ก.ค. 53)