กรรมการสภาฯ ปี 2551-2554 ( กรรมการผู้แทนบริหาร/คณาอาจารย์ )
 
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รศ.วรรณี ธรรมโชติ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร(หมดวาระ 12 ต.ค. 54)
นายบรรจง ทองสร้าง
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.สนธยา พลศรี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
ผศ.สุพยอม นาจันทร์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
นางสาววรรณดี หนูหลง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.สุพล เพชรานนท์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
นายวีรชัย มัฎฐารักษ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (พ้นจากตำแหน่ง 2 มี.ค. 54)
ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
กรรมการผู้แทนบริหาร (พ้นจากตำแหน่ง 1 พ.ย. 53)
นายกำจร กาญจนถาวร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 18 พ.ย. 53 )
นายวีระศักดิ์ อักษรถึง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 18 พ.ย. 53 )
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 27 พ.ย. 53 )
ผศ.ชูศักดิ์ แสงมุกดา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 30 ก.ย. 52 )
ผศ.สมศักดิ์ แก้วพลอย
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 7 ก.พ. 52 )
นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ (พ้นจากตำแหน่ง 29 ม.ค. 52 )