คำสั่งสภามหาวิทยาลัย  
2547   2548   2549   2550   2551   2552   2553   2554   2555   2556   2557   2558   2559   2560   2561   2562   2563   
ปี พ.ศ 2563
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากเงินรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๐/๑๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง เพิ่มข้อความในคำสั่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด  0.0 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.0 %
       จำนวนผู้โหวต  คน
 ข้อเสนอแนะ
 
Code picture :