คำสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ 2567
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 14/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรและบุคลากรทั่วไป
  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 15/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
น้อยที่สุด  0.8 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.3 %
       ผู้ทำแบบประเมิน 12 คน
 ข้อเสนอแนะ
 
   รหัสภาพ :