ข่าวประชาสัมพันธ์  
ปี พ.ศ 2563
  
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (กลุ่มคณบดี)
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (กลุ่มผู้อำนวยการ)
  
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ !!
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
น้อยที่สุด  0.5 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.5 %
       ผู้ทำแบบประเมิน 4 คน
 ข้อเสนอแนะ
 
   รหัสภาพ :