สรุปมติสภามหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ 2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 9/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 8/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 7/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2558
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2558
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
น้อยที่สุด  0.8 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.3 %
       ผู้ทำแบบประเมิน 12 คน
 ข้อเสนอแนะ
 
   รหัสภาพ :