แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
น้อยที่สุด  0.5 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.5 %
       ผู้ทำแบบประเมิน 4 คน
 ข้อเสนอแนะ
 
   รหัสภาพ :