สรุปมติสภามหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ 2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 8/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 7/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นัดพิเศษ
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2559
  
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2559
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
น้อยที่สุด  0.5 %
น้อย  0.0 %
ปานกลาง  0.0 %
มาก  0.0 %
มากที่สุด  0.5 %
       ผู้ทำแบบประเมิน 4 คน
 ข้อเสนอแนะ
 
   รหัสภาพ :